Image

Mały katechizm

Image

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze do pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego

I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną; 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno; 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił; 4. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi; 5. Nie zabijaj; 6. Nie cudzołóż; 7. Nie kradnij; 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu; 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego; 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Pięć przykazań kościelnych

1. W niedziele i święta nakazane we Mszy św. pobożnie uczestniczyć i powstrzymywać się od prac niekoniecznych; 2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się; 3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym przyjąć komunię świętą; 4. Posty nakazane zachowywać i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach; 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Dwa przykazania miłości (Mt 22,37)

1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich. 2. Będziesz miłował bliżniego swego jak siebie samego.

Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Wyznanie wiary (mszalne) - Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg; 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze; 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty; 4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia; 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna; 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

5 warunków Sakramentu Pokuty

1. Rachunek sumienia; 2. Żal za grzechy; 3. Mocne postanowienie poprawy; 4. Szczera spowiedź; 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom

7 Sakramentów świętych

1. Chrzest; 2. Bierzmowanie; 3. Eucharystia; 4. Pokuta; 5. Namaszczenie chorych; 6. Kapłaństwo; 7. Małżeństwo

7 grzechów głównych

1. Pycha; 2. Chciwość; 3. Nieczystość; 4. Zazdrość; 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu; 6. Gniew; 7. Lenistwo.

7 cnót przeciwnych grzechom głównym

1. Pokora; 2. Hojność; 3. Czystość; 4. Miłość; 5. Umiarkowanie; 6. Cierpliwość; 7. Gorliwość i pracowitość.

Dary Ducha Świętego

1. Dar mądrości; 2. Dar rozumu; 3. Dar umiejętności; 4. Dar rady; 5. Dar męstwa; 6. Dar pobożności; 7. Dar bojaźni Bożej.

Owoce łaski Ducha Świętego

1. Miłość; 2. Radość; 3. Pokój; 4. Cierpliwość; 5. Łaskawość; 6. Dobroć; 7. Uprzejmość; 8. Cichość; 9. Wierność; 10. Skromność; 11. Wstrzemięźliwość; 12. Czystość.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego; 2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej; 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej; 4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej; 5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia; 6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Akty: wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy Jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

Jedynie dla Twej miłości,

Bądź miłościw mnie, grzesznemu,

Do poprawy dążącemu.

3 cnoty Boskie

1. Wiara; 2. Nadzieja; 3. Miłość.

4 cnoty główne (kardynalne)

1. Roztropność; 2. Sprawiedliwość; 3. Umiarkowanie; 4. Męstwo.

Doskonałość chrześcijańska

1. Czyń dobrze; 2. Unikaj złego; 3. Naśladuj Chrystusa.

Rady ewangeliczne

1. Dobrowolne ubóstwo; 2. Dozgonna czystość; 3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa.

Grzechy cudze

1. Radzić do grzechu; 2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć; 3. Zezwalać na grzech drugiego; 4. Pobudzać do grzechu; 5. Pochwalać grzech drugiego; 6. Milczeć na grzech cudzy; 7. Nie karać grzechu; 8. Pomagać do grzechu; 9. Uniewinniać grzech cudzy.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Umyślne zabójstwo; 2. Grzech sodomski; 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot; 4. Zatrzymywanie zapłaty sługom i robotnikom.

Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa; 2. Post; 3. Jałmużna.

Ostateczne rzeczy człowieka

1. Śmierć; 2. Sąd Boży; 3. Niebo albo piekło.

Uczynki miłosierne wobec ciała

1. Głodnych nakarmić; 2. Spragnionych napoić; 3. Nagich przyodziać; 4. Podróżnych w dom przyjąć; 5. Więźniów pocieszać; 6. Chorych nawiedzać; 7. Umarłych grzebać.

Uczynki miłosierne wobec duszy

1. Grzeszących upominać; 2. Nieumiejętnych pouczać; 3. Wątpiącym dobrze radzić; 4. Strapionych pocieszać; 5. Krzywdy cierpliwie znosić; 6. Urazy chętnie darować; 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Osiem błogosławieństw (Mt 5,3-11)

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

7. Błogosławieni, ktorzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Tajemnice Różańca św.

Część I - tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie; 2. Nawiedzenie św. Elżbiety; 3. Narodzenie Pana Jezusa; 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni; 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Część II - tajemnice światła

1. Chrzest Jezusa w Jordanie; 2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie; 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; 4. Przemienienie na górze Tabor; 5. Ustanowienie Eucharystii.

Część III - tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu; 2. Biczowanie Pana Jezusa; 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa; 4. Droga krzyżowa Pana Jezusa; 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Część IV - tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa; 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa; 3. Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów; 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 5. Ukoronowanie N.M.P. na Królową nieba i ziemi.

Kiedy którą część odmawiamy?

Część I - taj. radosne: poniedziałek, sobota

Część II - taj. światła: czwartek

Część III - taj. bolesne: wtorek, piątek

Część IV - taj. chwalebne: środa, niedziela

Stacje Drogi Krzyżowej

1. Jezus na śmierć skazany; 2. Jezus bierze krzyż na swe ramiona; 3. Pierwszy upadek pod krzyżem; 4. Jezus spotyka swoją Matkę; 5. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż; 6. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi; 7. Drugi upadek pod krzyżem; 8. Jezus napomina płaczące niewiasty; 9. Trzeci upadek pod krzyżem; 10. Obnażenie z szat; 11. Jezus przybity do krzyża; 12. Jezus umiera na krzyżu; 13. Jezus zdjęty z krzyża; 14. Jezus złożony do grobu.

Uwielbienie Najświętszego Sakramentu

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Teraz, zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

- I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto Ja Służebnica Pańska.

- Niech ni się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem.

- I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W okresie wielkanocnym zamiast "Anioł Pański" odmawia się:

Królowo nieba, wesel się, Alleluja,

Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja

Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja,

Módl się za nami do Boga, Alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

- Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się:

Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pozdrowienia chrześcijańskie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

- Na wieki wieków. Amen.

(również przy pracy) Szczęść Boże!

- Szczęść Boże! (lub: Daj, Panie Boże!)

Chrystus Zmartwychwstał!

- Prawdziwie Zmartwychwstał!

Zostańcie z Bogiem!

- Boże prowadź!

Króluj nam Chryste!

- Zawsze i wszędzie!

Co to jest Msza św?

Msza św. jest to Ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swojemu Ojcu pod postaciami chleba i wina. (Jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

Co to jest modlitwa?

Jest to rozmowa z Panem Bogiem.

Co to znaczy wierzyć?

Wierzyć, to znaczy: uznać za prawdę to, co Pan Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół Święty.

O piśmie świętym:

Wszystko co objawił Pan Bóg zawiera się w Piśmie św. i Tradycji

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha św., który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

Autorem Pisma św. jest : pierwszorzędnym Duch Święty, a drugorzędnym- ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

Pismo św. dzieli się na Stary Testament który liczy 45 ksiąg, oraz Nowy Testament, który liczy 27 ksiąg, razem 72 księgi

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

Najważniejsze księgo Pisma św. to cztery Ewangelie, które opisują naukę i życie Pana Jezusa

Ewangelię nazywamy też ,,Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego. Ukazuje sens życia.

Cztery ewangelie napisali : św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan

Księgo Nowego Testamentu to: e ewangelie, Dzieje Apostolskie,14 listów św.Pawła,7 listów innych Apostołów, Apokalipsa św. Jana czili Objawienie św. Jana

Co to jest Tradycja?

To przekaz ustny, zbiór Objawionych Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki Przechowuje i do wierzenia podaje

Skąd wiemy, że Pan Bóg istniej?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

Z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie

Z przekonania wszystkich ludów

Z własnego sumienia

Z Objawienia Bożego

O Kościele Chrystusowym:

Co to jest Kościół Katolicki?

Kościół Katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan. Którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych.

Kościół Katolicki jest to Lud Boży, Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża

Kościół założył Pan Jezus. Głową niewidzialną jest Pan Jezus, widzialną jest Głową jest św. Piotr i Jego następcy.

Celem Kościoła jest zbawienie ludzi.

Kościół jest: jeden, święty, Katolicki czyli powszechny i apostolski

Co to jest Trójca Święta?

Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójca Przenajświętsza.

Co to jest Świętych Obcowanie?

Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.( Te trzy wspólnoty to: Wierni na ziemi jest to Kościół Pielgrzymujący, Dusze w czyśćcu jest to Kościół Cierpiący, Święci w niebie jest to Kościół Tryumfujący)

Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

Co to jest chrzest święty?

Chrzest święty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego.

+ pierwszy- bo bez niego nie można przyjąć innych sakramentów

+ najbardziej potrzebny-bo bez niego nie można się zbawić

Chrzest zobowiązuje nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.

Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i Prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

I.. Rachunek sumienia

II. Żal za grzechy

III. Mocne postanowienie poprawy

IV. Szczera Spowiedź

V. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom

Co to jest grzech ciężki?

Grzech ciężki jest świadome o dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub Kościelnych w rzeczy ważnej.

Co to jest grzech lekki?

Grzech lekki jest to mniej świadome i mniej dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub Kościelnych.

Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełnienia tych samych grzechów.

Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

Co to jest bierzmowanie ?

Bierzmowanie jest to sakrament w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina,aby wiarę swoją mężnie wyznawał bronił jej i według niej żył.

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

W niedzielę i święta: 07:30, 09:00, 11:00

W dni powszednie: poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 7:00
środa, piątek, sobota godz. 18:00 (w okresie zimowym godz. 17:00)

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna:
we wtorek godz. 07:30 - 08:00
w piątek - po wieczornej Mszy św.

Biblioteka Parafialna czynna:
na prośbę Parafian

KONTAKT

Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Kościelna 11 34-114 Brzeźnica

tel. (33) 879-28-20

E-mail: nspjbrzeznica@gmail.com
Nr konta bankowego:
69 8112 0008 0005 2650 3000 0010